marriage de raison

stoneware with ashglazes
35 x 43 x 48 cm
photo Mieke Stymans

Tags: